Základné pojmy


Environmentálna záťaž (EZ)

je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje riziko pre ľudské zdravie, horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu. Ide o široké spektrum území kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou, či poľnohospodárskou činnosťou, prípadne nesprávnym nakladaním s odpadmi. Na území Slovenska sa podľa informačného systému environmentálnych záťaží súhrnne nachádza 1 792 EZ, z toho 1 201 z nich je v registri A a B, teda ide o pravdepodobné, resp. potvrdené EZ.

Monitorovanie EZ

Monitorovanie sa v súlade s tzv. geologickým zákonom (Zákon č. 569/2007 Z. z.) (link na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/569/) realizuje len na podzemnej vode – meraním jej fyzikálno-chemických vlastností, špecializovaným odberom vzoriek a ich analýzou v akreditovaných laboratóriách. Takéto monitorovanie mnohokrát neposkytuje komplexný obraz o stave danej EZ, pretože zdravotným a environmentálnym rizikom môže byť aj uvoľňovanie sa kontaminácie (alebo produktov rozkladu kontaminácie) z horninového prostredia, najmä z tzv. biologickej kontaktnej zóny.

Biologická kontaktná zóna

Ide o tú časť vrchnú časť horninového prostredia (1,5 až 2 m pod povrchom terénu), s ktorou prichádzajú do styku živé organizmy.

Kontaminačný mrak

Kontaminácia môže z primárneho ohniska prenikať do podzemnej vody a takmer neobmedzene sa šíriť v smere jej prúdenia za vzniku kontaminačných mrakov, z ktorých sa môže cez horninové prostredie uvoľňovať do ovzdušia. Realitou je, že kontaminačné mraky sa často vyskytujú pod obytnými zónami – sídliskami, rezidenčnými oblasťami, či záhradkárskymi osadami, a pre tamojších obyvateľov môžu predstavovať zdravotné riziko.

Analyzátor pôdneho vzduchu a princíp merania

Analyzátor slúži na mapovanie znečistenia priamo na lokalite, teda in situ, súčasným meraním širokej skupiny organických látok s vysokou presnosťou a bez potreby laboratórnych analýz. Zariadenie disponuje 2 detektormi: foto-ionizačným (PID) a infračerveným (IR).

PID detektor meria celkovú hladinu prchavých organických zlúčenín a iné toxické plyny vrátane chlórovaných uhľovodíkov. Je vhodný je na identifikáciu znečistenia z pohonných hmôt, olejov, mazadiel, odmasťovačov, rozpúšťadiel, farieb a živíc, dokáže detegovať prítomnosť znečisťujúcich látok ropného pôvodu.

IR detektor slúži na selektívnu analýzu metánu, ropných uhľovodíkov a CO2. Je menej citlivý (vyžaduje vyššie koncentrácie plynov), dokáže však detegovať aj plyny, ktoré PID detektor nezachytí – napr. dusík (N2), kyslík (O2), CO2, vodné pary, oxid uhoľnatý (CO), kyanovodík (HCN), oxid siričitý (SO2), metán (CH4), etán (CH3-CH3), propán (CH3-CH2-CH3) - najčastejšie ako sumu TPH – Total Petroleum Hydrocarbons, teda celkové ropné uhľovodíky, kyslé plyny, freóny a podobne.
Súčasťou zariadenia je aj kanál na sulfán (H2S) a oxid dusný (N2O).

Znečistenie