Aktuality


Marec 2022: Prebehol prvý cyklus monitorovania

Počas prvých marcových prebehol prvý cyklus monitorovania environmentálnych záťaží – 5 lokalít v Piešťanoch a 1 v Bratislave.


December 2021: Vytipovanie a značenie meracích plôch

Výber meracích plôch prebiehal na základe podrobného štúdia máp znečistenia jednotlivých EZ. Pri vymedzovaní meracích plôch v teréne sa preferovali miesta s čo najväčšou frekvenciou výskytu obyvateľov – najmä sídliská a detské ihriská. Meracie plochy sa označili tzv. geobrčkom s príslušným štítkom.


December 2021: Stretnutie s vedením mesta Piešťany

Vzhľadom na to, že väčšina vytipovaných lokalít sa nachádza v Piešťanoch, projektový tím absolvoval stretnutie na MsÚ, kde bol primátorovi – Mgr. Petrovi Jančovičovi, PhD. a pracovníkom Odboru životného prostredia predstavený náš projekt Monitorovania pôdneho vzduchu. Zároveň sme vedenie mesta žiadali o súčinnosť s realizáciou meracích prác, najmä pri identifikácii vlastníckych vzťahov a inžinierskych sietí.