Čo ďalej?


Našou ambíciou je budovanie zdravého prostredia pre život, s čím súvisí aj oboznámenie sa s kvalitou životného prostredia obývaných území nachádzajúcich sa nad kontaminačnými mrakmi či v blízkosti EZ. Aj naďalej sa plánujeme uchádzať o dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, zvyšovania kvality životného prostredia a šírenia povedomia o rizikách vyplývajúcich z prítomnosti environmentálnych záťaží.

Napriek tomu, že projekt ešte stále prebieha, už teraz sa rysujú konkrétne plány:

  • rozšírenie siete monitorovaných environmentálnych záťaží o ďalšie lokality potenciálne ohrozujúce obývané územia
  • rozšírenie monitorovania aj o sledovanie vývoja koncentrácie kontaminácie v podzemnej vode