Lokality


Hlavným kritériom pre výber lokalít – environmentálnych záťaží na monitorovanie bola ich bezprostredná blízkosť pri obývaných územiach, alebo kontaminačný mrak lokalizovaný pod obývanými územiami, alebo územiami využívanými na rekreačné účely.

Zdrojom informácií o jednotlivých environmentálnych záťažiach je informačný systém environmentálnych záťaží (ISEZ)

 • PN/01 – Piešťany – bývalá STS (Strojová a traktorová stanica)
  Predmetom činnosti STS bol najmä servis poľnohospodárskej a manipulačnej techniky. V areáli bola situovaná podzemná nádrž, ktorá slúžila na výdaj motorovej nafty do poľnohospodárskych strojov. Kontaminácia ropnými látkami je zrejme následok po havárii nádrže s motorovou naftou. Kontaminačný mrak je lokalizovaný pod rezidenčnou časťou mesta.

 • PN/02 – Piešťany – Chirana
  Údaje o príčinách vzniku kontaminačného mraku chlórovaných uhľovodíkov podľa ISEZ nie sú dostupné. Možnou príčinou je nedbalosť pri nakladaní so škodlivými látkami a nevyhovujúce skladové priestory. Kontaminácia chlórovanými uhľovodíkmi, minoritne polycyklickými aromatickými uhľovodíkmi (PAU) a látkami skupiny BTEX (benzén, toluén, etylbenzén, xylén). Rozsiahly kontaminačný mrak zasahuje rekreačné areály a sídlisko s veľkým množstvom ihrísk.

 • PN/03 – Piešťany – kasárne
  Znečistenie je podmienené nesprávnym nakladaním s pohonnými hmotami, vojenský útvar mal podzemné nádrže pohonných hmôt umiestnené v autoparku v kasárňach. Kontaminácia ropnými látkami a PAU. Kontaminačný mrak zasahuje rezidenčnú časť.

 • PN/04 – Piešťany – prečerpávacia stanica na ropné látky
  Rovnako ako pri lokalite PN/03, znečistenie je dôsledkom nesprávneho nakladania s pohonnými hmotami. Kontaminácia ropnými látkami a chlórovanými uhľovodíkmi, najmä tetrachlóreténom (TCE). Kontaminačný mrak zasahuje rezidenčnú časť.

 • PN/05 – Piešťany – bývalá Tesla – kontaminačný mrak pod sídliskom
  Kontaminačný mrak pod sídliskom A. Trajana v Piešťanoch je spôsobený znečistením premigrovaným z areálu bývalých závodov Tesla a Chirana. Kontaminácia chlórovanými uhľovodíkmi (dichlóretén, trichlóretén, tetrachlóretán, vinylchlorid). Kontaminačný mrak sa nachádza pod sídliskom, školskými areálmi a ihriskami.

 • BA/01 – Bratislava – ústredná nákladná stanica
  Počas min. 40 rokov činnosti nákladnej stanice mohlo dochádzať napr. k únikom rôznych produktov z cisterien a ku kontaminácii podložia olejmi, ktoré sa používali pri údržbe lokomotív a vagónov. Kontaminácia ropnými látkami. Kontaminačný mrak zasahuje záhradkársku osadu.