Monitorovanie rizikových parametrov pôdneho vzduchu na vybraných environmentálnych záťažiach (EZ) vo vzťahu k životnému prostrediu


Hlavným poslaním projektu je zistenie reálneho stavu environmentálnych záťaží. EZ často susedia s obývanými územiami ako sú rezidenčné štvrte, sídliská, záhradkárske osady, či detské ihriská. Dlhotrvajúci kontakt s kontaminantmi, resp. produktami ich rozkladu môže v konečnom dôsledku negatívne ovplyvňovať kvalitu života. Našim cieľom je zrealizovať niekoľko cyklov monitorovania kvality pôdneho vzduchu pomocou terénneho kompaktného analyzátora. V prípade, že meraním parametrov pôdneho vzduchu identifikujeme riziko, naše zistenia vo forme reportu odovzdáme relevantným inštitúciám s apelovaním na čo najrýchlejšie riešenie situácie.

Aktivity projektu v zmysle projektového zámeru:

 • Obstaranie zariadení na meranie parametrov pôdneho vzduchu.
 • Indikatívne monitorovanie vytipovaných EZ in situ – priamo na znečistenej lokalite.
 • V prípade výskytu nadlimitných koncentrácii kontaminantov oboznámenie príslušných inštitúcií o reálnom stave týchto EZ.
 • Zabezpečenie publicity daných zistení – mobilizácia názorového spektra obyvateľov dotknutých lokalít EZ.

Priebeh projektu:

 • Vytipovanie minimálne 5 environmentálnych záťaží, ktoré by mohli potenciálne predstavovať riziko pre obyvateľov v bezprostrednej blízkosti.
 • Posúdenie vhodnosti vytipovaných lokalít vzhľadom na možné kolízie s telekomunikačnými vedeniami a inžinierskymi sieťami.
 • Vytýčenie meracích plôch – bodov/oblastí, kde bude prebiehať meranie.
 • Realizácia niekoľkých cyklov terénneho merania vo všetkých ročných obdobiach.
 • Vypracovanie reportu s vyhodnotením terénnych meraní.

Ak sa meraním vybraných parametrov (v závislosti od typu EZ) indikuje problém, report sa postúpi relevantným inštitúciám:

 • Ministerstvo životného prostredia SR – Sekcia geológie a prírodných zdrojov
 • Mestský/Miestny/Obecný úrad
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva
 • Slovenská agentúra životného prostredia – Odbor analýzy a hodnotenia životného prostredia
 • Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Zároveň, ak meranie preukáže riziko, zabezpečí sa publicita daným zisteniam za účelom mobilizácie názorového spektra obyvateľov dotknutých lokalít.