Monitorujeme rizikové parametre pôdneho vzduchu

Občianske združenie EnviSlovakia bolo jedným z úspešných uchádzačov o dotáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. O dotáciu sme sa uchádzali s projektom Monitorovanie rizikových parametrov pôdneho vzduchu na vybraných environmentálnych záťažiach (EZ) vo vzťahu k životnému prostrediu.

Hlavné ciele projektu

  • Oboznámiť sa s reálnym stavom environmentálnych záťaží prostredníctvom inovatívnej metodiky monitorovania
  • Iniciovanie potreby riešenia zistenej situácie s relevantnými inštitúciami
  • Súčinnosť pri tvorbe opatrení zamedzujúcich negatívnym vplyvom pôdneho vzduchu pre životné prostredie

Ďakujeme Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, že svojou dotačnou politikou podporilo tento projekt.